عشق معکوس

بچه از باباش میپرسد: بابا، تو بهشت زنها از شوهراشون جدا زندگی می کنند یا باهم هستند؟‎

باباهه میگه: بچه جون، اگه زنها با شوهراشون یکجا باشند که آنجا دیگه بهشت نمی شود‎ ‎ !!!‎

معکوس : counter , contrary , reverse , obverse , upsidedown , inverse , setback

/ 1 نظر / 33 بازدید