راهی برای بزرگ شدن

اگر می خواهید بزرگ شوید ، خوب است بدانید که ؛

بزرگ ترین اقیاوس جهان ، آرام است ،

 پس شما هم آرام باشید تا  ، بزرگ باشید . . .

آرام : tranquil , taciturn , silent , serene , sedate , staid , douce , daft , calm , whist , gentle , moderate , placid , peaceful , peaceable , imperturbable , hush , pacific , unruffled , unblenched , quiet , bland

/ 0 نظر / 45 بازدید