گل زیبا ..... بیا

گلش در زیر سنبل سایه پرور

نهال قامتش نخلی است نوبر

زعشق آن گل رعنا همه شب

چو بلبل ناله و افغان برآور

باباطاهر

گل :slosh , slob , silt , clay , flower , lair , mud , blossom

/ 0 نظر / 6 بازدید